Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Praktijk Lemniscaat:

Natuurvoedingsadviseur, docent energetisch (systeem) therapeut en NLP-practitioner Betsy Strijbos, lid van het Collectief Alternatief Therapeuten (CAT), in het bezit van een Nederlands diploma Natuurvoedingsadviseur, geaccrediteerd door het SNRO onder nr. 20EC, tevens in het bezit van het diploma Energetisch (systeem) Therapeut en Docent Energetische (systeem) Therapie, tevens in het bezit van het diploma Practitioner Neuro Linguistisch Programmeren (NLP), handelende als zelfstandig gevestigd docent Energetische (systeem) Therapie en Natuurvoedingsadviseur;

Opdrachtgever:

Bedrijf, organisatie of vereniging die Praktijk Lemniscaat inhuurt voor het verzorgen van workshops, lezingen of andere opdrachten/werkzaamheden;

Client:

De persoon aan wie Praktijk Lemniscaat advies en begeleiding wordt verleend, danwel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres:

De locatie waarop de praktijk wordt uitgeoefend: te weten Petrus Dondersstraat 111, 5613 LS te Eindhoven. 

Artikel 2: Algemeen

Praktijk Lemniscaat geeft advies aan de client op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de client per direct op de hoogte gesteld. 

Praktijk Lemniscaat voert de opdracht voor opdrachtgever uit op een adres, te bepalen door opdrachtgever. 

Artikel 3: Herroepingsrecht

Praktijk Lemniscaat levert diensten. Hierop is het herroepingsrecht niet van toepassing. Afspraken voor consulten, workshops of andere diensten kunnen wel geannuleerd worden, zie hiervoor artikel 4 en 5. 

Artikel 4: Verhindering

Indien de client verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij Praktijk Lemniscaat hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien client binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering geeft, is Praktijk Lemniscaat gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de client in rekening te brengen. Betreffende afspraken volgend op een zondag of op 1 of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Annulering opdracht

Indien opdrachtgever de aan Praktijk Lemniscaat verstrekte opdracht wil annuleren, dient hij Praktijk Lemniscaat hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. In geval van annulering is men altijd administratiekosten verschuldigd (5% van het totaalbedrag). Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de afgesproken datum van de te verzorgen workshop, lezing of uitvoering van andere opdrachten/werkzaamheden is men 50% van het totaalbedrag verschuldigd.

Artikel 6: Tariefstelling

Voor aanvang van de begeleiding/uitvoering opdracht deelt Praktijk Lemniscaat de client of opdrachtgever mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover deze berekend zouden moeten worden. Praktijk Lemniscaat is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren, indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Praktijk Lemniscaat beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

Praktijk Lemniscaat behoudt te allen tijde de rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de client/opdrachtgever. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder toestemming van Praktijk Lemniscaat noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de client/opdrachtgever of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Praktijk Lemniscaat zijn verstrekt. 

Artikel 8: Betaling

Betaling aan Praktijk Lemniscaat dient door overschrijving plaats te vinden. De client/opdrachtgever ontvangt een factuur voor de geleverde consulten/diensten. De client/opdrachtgever dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van dertig dagen is Praktijk Lemniscaat gerechtigd het factuurbedrag met 5 euro administratiekosten te verhogen. 

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Praktijk Lemniscaat gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Praktijk Lemniscaat heeft het recht om overeengekomen consulten en/of opdrachten en/of andere werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding/uitvoering van diensten niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van Praktijk Lemniscaat is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Praktijk Lemniscaat sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging van door Praktijk Lemniscaat verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Praktijk Lemniscaat.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Praktijk Lemniscaat verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Praktijk Lemniscaat nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Praktijk Lemniscaat om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Praktijk Lemniscaat te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. Praktijk Lemniscaat is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. 

Artikel 11: Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing.